background

verkoopsvoorwaarden


art 1: Al onze facturen zijn contant betaalbaar (7 kalenderdagen).


art 2: Bij laattijdige betalingen worden de gefactureerde diensten gestopt. De forfaitaire schuldvergoeding bedraagt 10% met een minimum van 75 €


art 3: De vervallen facturen (incl. BTW), niet betaald op de vervaldag, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintrest van 12% per jaar opbrengen.


art 4: Onze ontwerpen blijven onze eigendom tot zij volledig betaald zijn. 


art 5: Bij niet akkoord moet binnen een termijn van acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd. Elk gerechtelijk geschil zal beslecht worden door de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde.


art 6: De registratie van een domeinnaam is telkens voor één jaar, tenzij anders vermeld op de factuur. Indien u een domeinnaam of hosting wenst op te zeggen dient dit per aangetekend schrijven te gebeuren, minimaal 30 dagen voor de vervaldag van de lopende periode.


art 7: h-time kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig registreren of verlengen van een domeinnaam.


Art 8: De toegankelijkheid van diensten en websites via het internet is niet gegarandeerd.art 9: Onze klanten zijn gehouden en verondersteld deze voorwaarden te hebben aanvaard.


Art 10: Administratieve projecten worden bij ondertekening van de offerte als volgt gefactureerd:

20% bij ondertekening offerte

60% bij overeenkomstraamwerk

20% bij afwerking van project